Agama Islam

Manajemen Madrasah/Sekolah

Buku Ini Membahas Konsep dasar manajemen madrasah,
Ruang lingkup manajemen madrasah/sekolah, Bidang garapan
manajemen sekolah/madrasah, Perumusan visi, misi dan tujuan
madrasah/sekolah, Kepemimpinan pada madarasah, Manajemen
berbasis madrasah, Sarana dan prasaran pada madrasah dan
sekolah, Penyususnan rencana kerja madrasah/sekolah,
Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, Manajemen
hubungan masyarakat, Pemasaran jasa pendidikan.

Pemikiran Modern Islam

Arus dinamika global tentang agama sangat cepat
pergerakannya, sehingga muncul pemikiran-pemikiran lain
tentang bagaimana penerapan agama dalam kehidupan. Hal itu
patut kita abadikan lewat sebuah karya yang bisa dibaca oleh
banyak khalayak agar pemikiran-pemikiran modern tentang
agama khususnya Islam dapat berkembang tetap mengacu
pada Al-Quran.

Fiqih Kontemporer

Buku Ini Membahas Model Penyeleksian Al-Hadits, Fiqih
Kontemporer, Permasalahan Pada Pelaksanaan Ibadah Sholat,
Permasalahan Pada Pelaksanaan ‘Puasa, Idul Fitri Dan Idul Adhha,
Persoalan Zakat, Keluarga Berencana Dalam Pandangan Islam,
Persoalan Bank, Poligami, Persoalan Rekayasa Genetika,
Permasalahan Kosmetika Dan Operasi Plastic Dalam Pandangan
Islam.

Pengembangan Pengajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digitalisasi

Buku ini membahas tentang
pengajaran & pembelajaran PAI di era digitalisasi, ruang
lingkup pendidikan agama islam, solusi dan tantangan
pengajaran PAI, pendekatan pembelajaran pendidikan agama
islam (peranan kemampuan kompetensi pedagogik guru pai
terhadap kemandirian belajar siswa), strategi pembelajaran
PAI, metode pengajaran PAI, pengembangan pembelajaran
pendidikan agama islam di era digitalisasi, problematika
pembelajaran PAI, pengembangan model pembelajaran PAI di
era digital.